Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen | Nieuwbouw en verbouw.

"de meeste succesvolle projecten
zijn gestart met een passend
haalbaarheidsonderzoek."
Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen nieuwbouw en verbouw
Grondig onderzoek voorkomt teleurstellingen. Haalbaarheid is de basis van een succesvol resultaat. Pdb|design doet haalbaarheidsonderzoek op basis van regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, bouwkosten en mogelijkheden. Voorkom slechte investeringen of achteraf verkeerde keuzes.


U wilt niet na maanden tot de conclusie komen dat voor u plannen de verkeerde weg is gekozen. Planologisch niet haalbaar en ontheffingen van het bestemmingsplan niet mogelijk. Het is zeer belangrijk op voorhand alle facetten te onderzoeken, en geen zaken over het hoofd te zien. Hiervoor schakelt u pdb|design in.

In geval van nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gelden vrijwel altijd begrenzingen aan de mogelijkheden. Het is onze taak de kansen en mogelijkheden te zien, maximaal te bebouwen oppervlak te berekenen en zorg dragen voor een maximaal efficiënte bebouwing en beoordelen van de technische staat van bestaande bebouwing.

Haalbaarheid bestemmingsplannen

Een goed plan is gebaseerd op een zwaarwegend argument. Haalbaarheid. Het start met de wens en dan volgt de realiteit. Vakkundig vaststellen van uw programma van eisen vormt de basis waarop kan worden geanticipeerd. We onderzoeken de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, haar uitwijkmogelijkheden en relateren dit aan de planning. Indien nodig onderhandelen we met gemeentelijke instanties en wegen de kansen af voor binnenplanse vrijstellingen of bestemmingsplanwijzigingen. Op basis hiervan worden de gevolgen ingeschat voor tijdsplanning en kosten.

Vrijstelling

Indien het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat het bestemmingsplan niet de gewenste ruimte biedt starten wij voor u de procedures op om vrijstelling aan te vragen. Het wijzigen van een bestemmingsplan is niet alleen een kwestie van tijd maar ook van beleid, mogelijkheden variëren per locatie. De te nemen stappen hangen daar vanaf. Heeft u een locatie of object op het oog, neemt u dan contact met ons op.

Bouwkosten en uitgangspunten ontwerp

Onze werkzaamheden zullen bestaan uit het, in goed overleg met u, ontwerpen en ontwikkelen van een bouwwerk met een optimale balans tussen kwaliteit, kosten, volume en uitstraling. Hiervoor wordt een begroting gemaakt waar alle te verwachten kosten in worden vermeldt. Met deze investeringsbegroting kunnen ambities opnieuw worden beoordeeld. Afhankelijk van de gekozen omvang van het haalbaarheidsonderzoek worden begrotingen gemaakt voor diverse ontwerpvarianten en waarmee de verschillende scenario`s cijfermatig kunnen worden vergeleken. Aansluitend kunnen schetsplannen en referentiekader worden getoetst door welstand en stedenbouw. Doel is het ontwikkelen van een passend concept waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Succesvolle haalbaarheidstoets

Hieruit kan de meest rendabele oplossing worden opgemaakt. Er kan worden bepaald of er voldoende draagvlak is voor het verder ontwerpen en oprichten van de bouwplannen. Indien gewenst verzorgen we verder alle benodigde stukken voor de bouwaanvraag en de tekeningen voor de prijsvorming en de uitvoering. Dit lichten we graag verder toe.

Aanpak

U betrekt ons voor of direct na een aankoop van een kavel of object en heeft voor u de beslissing neemt tot de investering uitvoerig inzicht in de gevolgen en het rendement. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek verzorgen wij, indien gewenst, het ontwerp, het aansluitende vergunningstraject en de bouwkundige uitwerking.

// referentieprojecten:


Over door ons uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken publiceren wij geen informatie. In concrete gevallen kunt u bij ons op kantoor wel inzage krijgen wat u van onze zeer degelijke haalbaarheidsonderzoeken kunt verwachten.

Neem contact met ons op!
Klik hier om contact op te nemen met pdb|design voor een vrijblijvend gesprek waarin we bovenstaande zaken verder kunnen toelichten.