Vacatures

Werkwijze pdb|design

"een traditioneel bedrijf met een
gezonde bedrijfsvoering, moraal
en ethiek, in een modern jasje."
In een beknopte samenvatting willen we een indruk geven wat u van ons kunt verwachten gedurende het bouwproces. Het onderstaande proces is er één waarin ontwerp, bouwkunde en advies sterk samengaan.

Initiatieffase

Vanaf initiatie wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van de opdrachtgever. Deze worden vooraf geïnventariseerd en geformuleerd en vormen aanvankelijk de leidraad voor de initiatief- en schetsfase. In de initiatieffase worden een aantal studies gedaan. De uitvoerigheid van deze studies hangt uiteraard af van de omvang en complexiteit van het project. Dit bepaald waar het zwaartepunt van de verschillende onderzoek ligt. // wensen, mogelijkheden van de opdrachtgever
// omvang, situatie
// volume en ligging
// uitstraling, materialisering
// vorm en functie
// bestemming en haalbaarheid
// financiële haalbaarheid / mogelijkheden
// sfeer en uitstraling
// planning
// organisatie ruimten en gebouwen

Resultaat initiatieffase

Haalbaarheid

De plannen worden eerst globaal getoetst aan de mogelijkheden binnen een bestemmingsplan en mogelijk de kansen op een bestemmingsplanwijziging. Zeker in het laatste geval is communicatie met overheden van groot belang. Daarnaast is een eerste berekening van de financiële haalbaarheid van groot belang. In deze fase is nog goed bij te sturen op kosten. Naarmate een proces vordert wordt dit immers steeds lastiger.

Schetsfase

Indien er in het eerste deel van het initiatieftraject voldoende draagkracht is voor het voortzetten van de planvorming wordt gestart met een tweede fase. Afhankelijk van de situatie wordt naar een definitief ontwerp toegewerkt of worden stukken vervaardigd ten behoeve van mogelijke bestemmingsplanwijzigingen.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp zijn de uitgangspunten van het plan concreet vertaald naar een 3D ontwerp, geveltekeningen en plattegronden. Daarnaast passend in de omgeving en zijn er keuzes gemaakt voor materialisering, kleurgebruik en detaillering op hoofdlijnen. De initiatieffase en voorlopig ontwerp zijn de fasen waarbij de meest intensieve communicatie met de opdrachtgever zal plaatsvinden. Het is dan ook van belang dat de opdrachtgever tijd vrijmaakt voor ontwerpoverleg. Daarmee blijft een vlotte voortgang gewaarborgd.

Totstandkoming voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp komt tot stand na een cyclisch proces van diverse ontwerprondes waarin de eerdergenoemde werkzaamheden worden verricht, een ontwerp tot stand komt en wordt voorgelegd aan de opdrachtgever waarna mogelijk nog aanpassingen worden verricht. In dit cyclische proces worden vormgeving, organisatie van ruimten, materialisering en budget steeds meer helder.

Definitief ontwerp

Na vaststelling van het voorlopig ontwerp worden de plannen verder uitgewerkt en kunnen procedures zoals het aanvragen van de bouwvergunning worden gestart. In deze fase worden constructieve uitvoering, materialisering en detaillering op hoofdlijnen vastgesteld en kunnen deze door gemeente en welstand worden getoetst.

Bouwvoorbereidingsfase

Na goedkeuring van het definitief ontwerp kan worden gestart met de bouwvoorbereiding. Deze bestaat uit het precies bepalen van maatvoering, materiaalgebruik en detaillering van het bouwwerk. Tevens wordt er een document gemaakt waarin tekstueel precies wordt vastgelegd welke bouwkundige onderdelen van toepassing zijn op het project. (het bestek)

Prijs- en contractvorming

Op basis van de stukken die in de bouwvoorbereiding worden vervaardigd kunnen aannemers hun prijs bepalen voor de uitvoering. Gedurende de prijs- en contractvorming worden aannemers geselecteerd. Dit op aanwijzing van de opdrachtgever of door enkele aannemers aan de opdrachtgever te adviseren. Op basis van de resultaten van de aanbesteding kan aan een van de aannemers opdracht worden verstrekt. Hierna start de laatste fase van het voorbereidingsproces.

Uitvoeringsfase

Tijdens de laatste fase van voorbereidingen, de uitvoeringsfase, worden bouwuitvoeringstekeningen gemaakt. Deze gedetailleerde tekeningen worden op de bouw gebruikt voor de uitvoering. In deze fase zijn alle elementen en onderdelen bekend en deze fase is de meest kritische aangaande de uitvoering.

Directievoering

Gedurende de bouw wordt de voorgang en uitvoering gecontroleerd. Afhankelijk van de omvang van het project wordt met de opdrachtgever bepaald of het bouwmanagement in eigen hand wordt gehouden of aan gespecialiseerde partijen wordt uitbesteedt. In het laatste geval beperken onze werkzaamheden zich tot esthetische begeleiding en het coördineren danwel aanvullen van gegevens ten behoeve van de bouwwerkzaamheden.